• Aktualności: Myszki
  • Aktualności: Motylki
  • Aktualności: Żabki
  • Aktualności: Jaskółki
  • Aktualności: Kreciki
  • Aktualności: Ogólne
Ważne wiadomości:
________Zapraszamy do naszego żłobka__________ » Cennik żłobka (proszę kliknąć)   Zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat do żłobka "Calineczka" znajdującego się przy przedszkolu o tej samej nazwie, na ul. Poniatowskiego 42a w Luboniu. Żłobek rozpoczął swą działalność w listopadzie 2011, spełnia funkcje opiekuńczą oraz wychowawczą w godzinach 7.00 do 17.00. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, specjalne warunki otoczenia jak najbardziej zbliżone do domowych, prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami - nasz żłobek może pochwalić się domową kuchnią. Ze względu na mało liczną grupę wspomagamy indywidualny rozwój dziecka - zarówno intelektualny, fizyczny jak i społeczny. Program realizowany w naszym żłobku ma na celu pełne, harmonijne kształtowanie osobowości dziecka. Proponujemy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych "przez zabawę do wiedzy". W żłobku "Calineczka" prowadzona jest nauka j.angielskiego, rytmika, tańce, gimnastyka, ćwiczenia logopedyczne oraz szeroki zakres zajęć plastyczno-artystycznych. Zajęcia skomponowano w taki sposób aby uwzględnić równowagę między swobodną zabawą a zajęciami edukacyjnymi. Celem jest wychowanie naszych maluczkich na dobrze radzących sobie malców, otwartych na świat, mających właściwy kontakt z otoczeniem i dobrze czujących się we współczesnym świecie. Zapraszamy do naszego  żłobka. Informacje i zapisy: 510-272-947 / 618-139-555 Wychowawcą grupy żłobkowej - Myszek jest Pani Ilona,Pani Paulina,Pani Agnieszka.

PostHeaderIcon Co powinno umieć dziecko 5 i 6-letnie?


Ad.1. Średnie dzieciństwo - wiek przedszkolny
Okres średniego dzieciństwa, zwany także wiekiem przedszkolnym, trwa od 4. do 6. r.z.
Dziecko, które rozpoczyna ten etap życia, charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i
sensorycznego umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do
interesujących je obiektów traktowanych przez nie jako istniejące realnie, noszące cechy
stałości i obiektywności. Dziecko we wczesnym dzieciństwie zdobyło wiele doświadczeń na
temat właściwości obiektów fizycznych oraz relacji między nimi. Nabyło umiejętności
rozwiązywania problemów w działaniu oraz przez kombinacje myślowe. Opanowało
niejęzykowe i językowe sposoby porozumiewania się z innymi. Wzbogaciło swój słownik do
tego stopnia, że potrafi porozumiewać się z dorosłymi w sprawach codziennych oraz
przyswoiło podstawy systemu gramatycznego języka, co zapewnia mu rozumienie i budowanie
zdań poprawnych gramatycznie. Przywiązanie w relacjach z dorosłymi jest podstawą rozwoju
emocjonalnego i społecznego dziecka.
Ad.2. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa.
Początek okresu średniego dzieciństwa wyznaczają wyraźne osiągnięcia w rozwoju
somatycznym i motorycznym. Dziecko wkraczające w ten okres ma wszystkie zęby mleczne,
swobodnie porusza się chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi.
Zmiany dotyczące wzrostu i wagi ciała nie są już tak intensywne jak w poprzednim okresie.
Wyraźne zmiany zaznaczają się w proporcjach części ciała: następuje wydłużenie ciała pod
wpływem szybszego rośnięcia kończyn. Około 5. r.ż. nieznacznie powiększa się mózgowa część
czaszki, natomiast rozrasta się część twarzowa.
Badania wykazują, iż na zmiany w rozwoju fizycznym dzieci mają wpływ: płeć, warunki
środowiskowe, rasa.
Dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy. Dzieci wychowywane w dobrych warunkach
(pod względem odżywiania) są wyższe w porównaniu z dziećmi wychowywanymi w gorszych
warunkach, a różnice te nie są tak widoczne w wielu krajach uprzemysłowionych. Dzieci,
które chorują - rosną wolniej. Nieodpowiednia opieka może spowodować znaczne odchylenia
od norm wzrostu i wagi, jednak przy odpowiedniej pielęgnacji, u dzieci tych szybko następuje
samo korekta rozmiaru ciała.
W 5 roku życia obserwuje się wzrost sprawności motorycznej. Opanowane już ruchy i
czynności ulegają wyraźnemu doskonaleniu, pojawiają się nowe umiejętności; proste ruchy
łączone są w kombinacje ruchowe. Dziecko 5 - letnie swobodnie chodzi i biega; opanowuje
kombinacje czynności ruchowych takich jak bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i rzut
piłką. Zwykle opanowuje kilka czynności ruchowych jednocześnie. Uczy się jeździć na
łyżwach, rolkach, rowerze, tańczyć, pływać, wspinać na drzewa.
Duża potrzeba ruchu, zwana "głodem ruchu", powoduje, że dziecko jest bardzo ruchliwe. Nie
potrafi długo skupić się na jednej czynności, toteż często zmienia rodzaj zajęcia ruchowego.
Z tej samej przyczyny nie jest w stanie przez dłuższy czas towarzyszyć czynności
dorosłego. Niemniej jednak dziecko 5 letnie zwraca coraz częściej uwagę na efekt własnych
działań i przeżywa radość z osiągnięć ruchowych. Sukcesy zaś skłaniają je do wielokrotnego
powtarzania czynności sprawiającej przyjemność, co sprzyja uczeniu się ruchów. Ważną rolę
w uczeniu ruchów odgrywają wzorce z otoczenia dziecka. Kulturowe uwarunkowania
wzmacniają także zaznaczające się w tym okresie zróżnicowanie ruchów związane z płcią.
Chłopcy uzyskują lepsze niż dziewczynki wyniki w czynnościach, które wymagają większej
energii i siły (bieganie, skakanie w dal, rzucanie piłką, kopanie). Dziewczynki zaś przewyższają
chłopców w sprawnościach motorycznych, które wymagają równowagi i rytmiczności (np.
skakanie na skakance) oraz precyzji (rysowanie, pisanie).
Ad.3. Sprawności percepcyjne
W średnim dzieciństwie kontynuowane są trendy rozwoju percepcyjnego, zapoczątkowane
we wczesnym dzieciństwie. Postępujące dojrzewanie mózgu sprzyja lepszej integracji
sensomotorycznej. W efekcie dzieci 5 letnie są w stanie np. śledzić wzrokiem poruszającą
piłkę i chwytać ją. Potrafią rozpoznawać kilka kształtów geometrycznych.
Dzieci 5 - letnie rozróżniają barwy i odcienie barwne. Opanowują nazwy kolorów i poprawnie
stosują je w odniesieniu do barw podstawowych. Wzrasta wrażliwość słuchu muzycznego.
Obserwuje się wzrost zdolności rozpoznawania melodii, 5 - latki zdolne są do utrzymania
tonacji i rytmu melodii.
U dzieci 5 - letnich można stwierdzić pewien stopień rozumienia procesu zapamiętywania, na
co wskazują ich wypowiedzi. Dzieci 5 - letnie często błędnie oceniają swoje możliwości
zapamiętywania.
Ad.4. Czynności myślowe
W wieku 5 - lat pojawia się tzw. szeregowanie systematyczne. Jest to dominujący sposób
rozwiązywania zadań wymagających grupowania elementów według uporządkowanych różnic
między nimi. Rozwój umiejętności szeregowania jest związany ze zdolnością do wyobrażenia
sobie czynności przy użyciu symboli.
Ad.5. Wyobraźnia
Podkreślane jest często, że dzieci w wieku przedszkolnym mają bujną wyobraźnie. Potrafią
zmyślać rozmaite fakty i zdarzenia, które nie mają miejsca w rzeczywistości, przeżywają
bajki zarówno czytane jak też i oglądane. Z drugiej jednak strony dzieci 5 - letnie pojmują
dobrze przede wszystkim to, co uchwytne i konkretne, z czym można się zapoznać
bezpośrednio w działaniu.
Ad.6. Zabawa
Należy podkreślić, że zabawy u 5 - letnich dzieci stają się prawdziwymi zabawami wspólnymi.
Wymaga ona zaakceptowania przez uczestników wspólnych reguł. Dzieci muszą jakby
podzielić się rolami. Wszelkie niezgodności i stawianie na swoim powoduje konflikty w grupie
dziecięcej. W zabawie dziecko poznaje role społeczne, uczy się reguł zachowania i jak ich
przestrzegać. Tworzą się pierwsze dziecięce przyjaźnie. Rozwijają się prospołeczne
zachowania, jednocześnie występują zachowania negatywne.
Ad. 7 Rozwój emocjonalny
5 - latek rozumie emocje własne i innych osób. Potrafi ocenić przyczyny reakcji
emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi emocjami. Nabywa
procedur zaradczych, które pozwalają mu manipulować przeżyciami innych osób. Rozwijają
się uczucia związane z samooceną.
Ad. 8 Rozwój moralny
Pięciolatek zdobywa wiedzę o tym, że jakie są wymagania dorosłych wobec niego. Stara się
tak postępować by ich zadowolić co z kolei przyniesie korzyści jemu samemu. Dziecko w tym
okresie kieruje się własnym interesem, czuje się ośrodkiem świata i uważa za dobre to co
jest dobre dla niego. Dopiero z czasem zaczyna wartościować świat przez pryzmat
otaczających ją ludzi. Naśladuje wzory zachowań dorosłych, których darzy szacunkiem,
dziecko stopniowo dochodzi do uwewnętrznienia narzuconych z zewnątrz reguł postępowania.
Zaczyna uznawać pewne normy nie dlatego, że wymagają tego dorośli, ale dlatego że samo
uznało ich za słuszność. Każde dziecko konstruuje w toku życia ocenę samego siebie i
otaczającego świata. Nowe zdarzenia, które doznaje są interpretowane w zależności od
nagromadzenia wiedzy, czyli od doświadczeń w danej dziedzinie. Sprzyja to ocenianiu
odbieranych bodźców z otoczenia.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
? Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy;
? przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
? w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać
skutki swoich zachowań;
? wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które
wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i
szykanować innych;
? umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. wie, komu
można podawać takie informacje.
o Umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
o właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i
sprząta po sobie;
o samodzielnie korzysta z toalety.
o samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na
zgubienie lub kradzież;
o utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
o Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod
względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
o mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
o uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o
ważnych sprawach;
o w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
o Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
o grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
o stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może
zdarzyć.
o Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
o dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np.
wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
o jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest
dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
o uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
o Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać
pomoc, umie o nią poprosić;
o
o zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
o wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych (np. środków czystości);
o próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w
przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a
gdzie nie.
o Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
o
o Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
o dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego,
wyraża je pląsając lub tańcząc;
o tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych
przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem
o w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
o Przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami
i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
o umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
o wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także
architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
o Wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych
materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa (?potrafię to
zrobić?) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
o używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
o interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie
domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy
korzystaniu z nich.
o Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie
burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
o wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że
będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w
miarę swoich możliwości.
o Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,
np. na polu, na łące, w lesie.
o wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
o potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np.
przetrwać zimę.
o Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
o wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na
palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
o ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami
porządkowymi;
o rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w
stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
o wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia:
krokami, stopa za stopą;
o zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
o Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia
typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając
od lewej strony kartki;
o potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
o dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do
rysowania, wycinania i nauki pisania;
o interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
o słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.
o układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby;
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
o rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na
dworcu.
o Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się
zajmują;
o zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i
orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np.
policjanta, strażaka;
o wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest
Warszawa;
o nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do
Unii Europejskiej;
? wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Start Aktualności Kreciki - 5 i 6 latki Co powinno umieć dziecko 5 i 6-letnie?
Dane Przedszkola
Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"
ul. Poniatowskiego 42a
62-031 Luboń
Telefon/Fax:
+48/61-81-39-555
lub
510272951

Zobacz więcej...